СТАТУТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Клуб підприємництва (далі КП) - це організація, яка на основі добровільної згоди об’єднує учнів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. КП діє у відповідності до Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та проекту Міністерства Закордонних Справ Республіки Польща у межах програми закордонної допомоги.
1.3. КП створений і діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, законності та гласності.
1.4. Членами КП можуть бути особи віком  від 15 до 18 років, учні даного  навчального закладу.
1.5. Дитяча організація створена для формування в учнів знань про функції підприємництва в економіці країни, розвитку в учнів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі, підвищення рівня освіти.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КП
2.1. Основною метою діяльності КП є розвиток ініціативності та підприємливості, креативності учнів, забезпечення достатнього рівня життєвої компетентності у сфері економічних відносин на рівні держави, родини та окремої людини, виховання всебічно розвиненої особистості із чіткою громадянською позицією, конкретно сформованими поглядами та інтересами; виявлення, розвиток та підтримка лідерських якостей учнів.

2.2. КП ставить перед собою завдання:

 •     виховання справжніх громадян України, здатних до свідомого суспільного вибору;
 • · розвиток підприємницької культури, економічного мислення учнів, спрямованого на критичний аналіз процесів і результативність діяльності;
 •   формування умінь самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання;
 • · розширення уявлень про професійну діяльність у сфері економіки, отримання і закріплення  навичок підприємницької діяльності;
 • · забезпечення рівня економічної підготовки, що дозволить старшокласникам продовжити навчання на економічних факультетах у вищих навчальних закладах;
 • · формування активної позиції кожної особистості, вироблення умінь та навичок співробітництва в умовах діяльності клубу.
2.3. З метою виконання статутних завдань КП:

 • ·   проводить зустрічі з представниками вищих навчальних закладів;
 • ·  вивчає професіограми та знайомиться з професіями актуальними на ринку праці у центрі зайнятості;
 • · знайомиться та вивчає законодавство для ведення підприємницької діяльності;
 • ·   створює та оновлює блог КП;
 • ·  бере участь у тренінгах, семінарах, інших заходах, присвячених формуванню економічного мислення учнів, підприємницьких вмінь та навичок.
2.4. КП має право:

 • · проводити заходи у межах дії проекту;
 • ·   видавати методичну та періодичну пресу;
 • · співпрацювати з різними громадськими організаціями;
 • ·  вносити пропозиції, ідеї щодо вдосконалення діяльності КП;
 • · дискутувати, критикувати, відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо діяльності КП;
 • ·  встановлювати зв’язки з учнівськими організаціями інших районів та областей.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ШКП
Члени КП мають право:

 • ·        добровільно вступати та виходити з учнівської організації;
 • ·   обирати та відправляти своїх представників до керівних органів організації;
 • ·        брати активну участь у визначенні напрямів та змісту діяльності КП;
 • ·        успішно реалізовувати програми діяльності відповідно до планів роботи;
 • ·        визначати результативність діяльності учнівської організації;
 • ·        пропонувати свою програму діяльності.
Члени КП зобов’язані:

 • ·   дотримуватись Статуту;
 • ·   брати активну участь у роботі;
 • ·  допомагати своїм партнерам по КП реалізовувати завдання та виконувати програму.

4. ФОРМИ РОБОТИ
1. Засідання КП проводиться згідно плану.

Немає коментарів:

Дописати коментар